Måned: april 2013

Tanker før reformerne

Posted on Updated on

Siden jeg i 2011 og 2012 udførte mit feltarbejde og havde kontakt med mine informanter, er det politiske fokus på social og beskæftigelsesområdet intensiveret. Regeringen har siden starten af 2013 fremlagt og igangsat adskillige udspil til nye reformer af sygedagpengesystemet og kontanthjælpen. Det politiske fokus på at sygemeldte skal hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, er blevet skærpet. Hvordan disse reformer kommer til at fungere i praksis ude i kommunerne er vanskeligt at spå om, og hvilke konsekvenser de på sigt vil få står ligeledes hen i det uvisse. Det store fokus på ressourceforløb for gruppen på under 40 år forløb kan visse sig at være positivt,  fordi der åbnes en reel mulighed for plads til individuelle hensyn og tiltag.

Det er dog svær at gennemskue, hvad det reelt kommer til at betyde, og der er da heller ikke enighed blandt fagfolk og politikere om, hvilke konsekvenser det kan medføre. Det er derfor ikke sandsynligt, at situationen for langtidssygemeldte hverken nu eller på sigt bliver lettere, i hvert tilfælde ikke hvis man skal vurdere ud fra, hvordan de politiske vinde har blæst de sidste mange år uanset hvilken farve, der har siddet ved magten.

Ud fra min analyse af de langtidssyges oplevelser af sagsbehandlingen er der forsat et behov for større opmærksomhed på langvarige sagsforløb og de menneskelige omkostninger, som disse kan medføre. Selvom projekter som det store TTA-projekt i større grad har inddraget borgerens oplevelse af sagsforløbet end tidligere, er motiveringsfaktoren for disse tiltag ligeså meget af økonomiske karakter som af en interesse for at smidiggøre sagsbehandlingen.

Problemerne med arbejdsevnemetoden handler ikke kun om, at metoden ikke får flere over på selvforsørgelse, men at den i praksis ikke fungere til at skabe tillid og udvikling i sagsforløbene. Intensionen om at metoden skal fokusere på ressourcer frem for barrierer, modarbejdes af kravet om dokumentation i sagsbehandlingen og af det faktum, at i de tilfælde, hvor borgerens helbredsproblemer er komplicerede, er behandling nødvendig, før det reelt er muligt at arbejde med ressourcer.

Informanterne i mit speciale udtrykte alle frustration over oplevelsen af manglende overblik, indflydelse, sammenhæng og retning i sagsforløbet. De indtrådte alle i sagsforløbet med et ønske om at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, men mistede undervejs i det langvarige sagsforløb motivation eller muligheden på grund af tilstødende lidelser, og til sidts havde de kun et simpelt ønske om noget, der var bedre end der hvor de var nu.